mgr Marcin Sobczak

mgr Marcin Sobczak


Dyrektor Biura Realizacji Projektów
email M.Sobczak[malpa]adm.uz.zgora.pl
Telefon(68) 328 78 99, 0 511 074 819Fax
 
adresPokój 305Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Zakres obowiązków


 1. Nadzór nad wdrażaniem projektów unijnych;
 2. Nadzór nad wdrażaniem projektów rozwojowych;
 3. Przygotowanie i prowadzenie prac Zespołu Oceny Projektów;
 4. Nadzór i koordynacja realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków europejskich;
 5. Koordynacja działalności podległych Prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką jednostek, które realizują projekty unijne lub rozwojowe;
 6. Załatwianie spraw powstałych na płaszczyźnie kontaktów Prorektora z Instytucjami Zarządzającymi lub Pośredniczącymi dla horyzontalnych programów operacyjnych, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 7. Koordynacja w imieniu Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką procesu wdrażania programów i strategii rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 8. Koordynacja prac związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych;
 9. Organizowanie obiegu informacji w ramach pionu Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką;
 10. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Senatu, Kolegium Rektorskiego i spotkań kierownictwa Uniwersytetu w zakresie kompetencji Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką;
 11. Obsługa merytoryczno-organizacyjna spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką;
 12. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni;
 13. Udział w organizacji przedsięwzięć związanych z reprezentowaniem uczelni przez Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką;
 14. Załatwianie spraw powstałych na płaszczyźnie kontaktów Prorektora z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organami administracji publicznej;
 15. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem porozumień i umów zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a innymi uczelniami, instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami w zakresie realizacji projektów unijnych lub rozwojowych;
 16. Przygotowywanie sprawozdań na polecenie Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką;
 17. Wykonywanie innych zadań będących w kompetencji Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008 Uniwersytet Zielonogórski  |  Wykonanie : Tomasz Hołderny